کد خبر : 1649 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ - ۶:۵۷

طراح های جالب با کدهای کامپیوتری

______________________________________________$$ $$$ ___________________________________________$$$$ $___$$ _______________________________________$$$$___ __(&)_$$ __________________________________$$$$$______ ______$$ _______________________________$$$$$$$$____ ••••_____$ ظ ____________________________$$$$$$$$$•� ��••_•••_____$ __________________________$$$$$$$$$$$• ••••_•____$ ________________________$$$$$$$$$_$$___ •••__•_$ ________________________$$$$$$$_$$$$_$__ ____•$ _______________________$$$$$$$$$$$$_$ _____________________$$$$$_$$$$$$$$_$ ___________________$$$$_•$$$$$•$$$$ $_$ _________________$$$$_$•••$$•$•• $$••$_$$ ________________$$$_•••$••$••� �$••$••$_$$ _______________$$$_$•••$$•••$$• ••••$_$$$ ______________$$$_••••••$•••$ $•••••••_$$$ _____________$$_••۰••••|•••• •••••|•••_$$$$ ____________$$_۰۰۰•••۰۰•••••۰۰۰� �۰۰•_$$$ ____________$_۰۰۰۰••۰۰۰۰•••۰۰•۰•_$ $$ ___________$_۰۰۰۰••۰۰۰۰۰•۰۰۰۰_$$$$ ________••_۰۰۰۰۰•۰۰۰•۰۰۰۰_$$$$ ______•_۰۰۰۰۰•۰۰۰۰۰۰۰_$$$$$ ______۰۰۰•۰۰۰۰۰•_••••$$$$$$$____ ___ ___۰۰۰۰•۰۰•_••••••$$$$__$$$ $••••• _۰۰۰•۰_____••••••$$$$_•۰۰۰_$$� ��••_ ۰۰________•••••$$$$_••۰۰۰۰۰_$•� ��•_ __________••••$$$$_•••_’’____ __•••__ …

______________________________________________$$ $$$
___________________________________________$$$$ $___$$
_______________________________________$$$$___ __(&)_$$
__________________________________$$$$$______ ______$$
_______________________________$$$$$$$$____ ••••_____$ ظ
____________________________$$$$$$$$$•� ��••_•••_____$
__________________________$$$$$$$$$$$• ••••_•____$
________________________$$$$$$$$$_$$___ •••__•_$
________________________$$$$$$$_$$$$_$__ ____•$
_______________________$$$$$$$$$$$$_$
_____________________$$$$$_$$$$$$$$_$
___________________$$$$_•$$$$$•$$$$ $_$
_________________$$$$_$•••$$•$•• $$••$_$$
________________$$$_•••$••$••� �$••$••$_$$
_______________$$$_$•••$$•••$$• ••••$_$$$
______________$$$_••••••$•••$ $•••••••_$$$
_____________$$_••۰••••|•••• •••••|•••_$$$$
____________$$_۰۰۰•••۰۰•••••۰۰۰� �۰۰•_$$$
____________$_۰۰۰۰••۰۰۰۰•••۰۰•۰•_$ $$
___________$_۰۰۰۰••۰۰۰۰۰•۰۰۰۰_$$$$
________••_۰۰۰۰۰•۰۰۰•۰۰۰۰_$$$$
______•_۰۰۰۰۰•۰۰۰۰۰۰۰_$$$$$
______۰۰۰•۰۰۰۰۰•_••••$$$$$$$____ ___
___۰۰۰۰•۰۰•_••••••$$$$__$$$ $•••••
_۰۰۰•۰_____••••••$$$$_•۰۰۰_$$� ��••_
۰۰________•••••$$$$_••۰۰۰۰۰_$•� ��•_
__________••••$$$$_•••_’’____ __•••__
_________•••$$$$
________••$$$$
________$$$$$
_______$$$$$
______$$$$$
_____$$$$$
____$$$$
___$$$$
__$$$$

¶¶ . . ¶¶¶ ..¶¶¶
. . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
. . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
. . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
. . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
.¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
.¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
.¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶� �
. .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶ ¶
. . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ¶
. . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶
. . . . . . . .¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶� �
. . . . . . . ¶¶. . ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . .¶¶. . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶

…………a$$……………s$
…………f$$$’…………s$$
…………s$$$³´…….,..s$$³
……….h$$$$³…….s$’…$$³
………i$$$$$…….s$³….³$
…..$…n$$$$$s…..s$³…..³,
….s$…’³$$$$$$@…$$$
….$$….³$$$$$$۴…³$$s
…³$…..³$$$$$$$u..s$$$….s´
…`$$…..³$$$$$$$.$$$$…s³
….³$$s….³$$$$$$s$$$³..s$’
…..³$$s….$$$$$s$$$$’..s$$
..`s…$$$$…s$$$$$$$$³..s$$³..s
…$$.s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³..s$
.s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$.s$$
..s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
.s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$´
$$s•••••••••s$$$$$$s•••• •••••s$,
³••••••••••••••s$s• ••••••••••••s
³•••••••••••••••• •••••••••••••••
..•••••••••••••••• ••••••••••••••³
..³•••••••••••••••� ��••••••••••••³
…³••••••••••••••• •••••••••••³
…..³••••••••••••••� ��••••••••³
…….³•••••••••••••� �••••••³
………..³••••••••••••� ��••³
…………..³•••••••••••� �
……………….³•••••³
………………….³•³

۰۰۰۰۰۰۰_۰۰۰۰۰۰۰
_۰۰۰۰۰۰۰۰_۰۰۰۰۰۰۰
_۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
__۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
_____۰۰۰۰۰۰۰۰۰
_________۰
________*__۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰
_______*__۰۰۰۰۰۰۰۰_۰۰۰۰۰۰۰
______*___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
______*____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
______*_____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
________*_____۰۰۰۰۰۰۰
_________*______۰۰۰۰
_۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰___*
۰۰۰۰۰۰۰۰_۰۰۰۰۰۰۰___*
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰____*
_۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰_____*
___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰_____*
______۰۰۰۰۰_______*
_______۰۰۰_______*
________*__۰۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰
_______*__۰۰۰۰۰۰۰۰_۰۰۰۰۰۰۰
______*___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
______*____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
______*______۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
_______*_______۰۰۰۰۰۰۰
________*_______۰۰۰۰
——————*______*
_________*_______*
__________*
___________*____*

.•*..*•. .•.?
.•*..*•. .•*..*•.?
.•*..*•. .•*..*•. .•*?
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.?
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*?
.•*..•*..*•. .•*..*•. .
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .?
-´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•.?
´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.?
´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. ?
#############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•.?
###############´´###..•*..*•. .•*..*•.?
############### ´###..•*..*•. .•*..*•..?
´##################.`.•*..*•. .•*..*•.?
´´´###############..•*..*•. .•*..*•.
´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.?
´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.?
´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•.?
´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.?
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. ?
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.?
.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.?
.•*•*.*-.•*..*•. .•*..*•.?
.•*..*•. .•*..*•.?
.•*..*•. .•*..?
.•*..*•. .?
.•*..

—————————————–
$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘.__,’_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *’,,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**’____________**’$$***,,
____,;’*___’_.*__________________*___ ‘*,,
,,,,.;*____________—____________ _ ____ ‘**,,,,

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۷۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰
۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰
۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

____________$$$$$
___$$_________$$$
__$$$$_______$$$___$$$$$
_$$$$$$_____$$$___$$$$$$$
$$$_$$$$___$$$__$$$$____$
$____$$$$_$$$$_$$$
_______$$-$$$$$-$$—-$$$$$
____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$
__$$$__$$$$$$$$$$$$________$
_$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$
$___$$$$___$$__$$$$___$$$
____$$$_____$$___$$$____$$
____$$______$$$___$$$____$
____$$_______$$____$$$
____$________$$$____$$
____ _________$$$____$
_____________$$$
_____________$$$
____________ $$$
____________$$$
___________$$$
_________$$$$$
________$$$$$

______________$$$$$$$$$___
_____________$$$$$$$$$$$__________________________ _______,,
_____________$$$$$$$$$$$$_________________________ _____$$$$$,
_____________`$$$$$$$$$$$_________________________ ___$$$$$$$$
______________`$$$$$$$$$$$______$$$_______$$$_____ __$$$$$$$$`
_______________`$$$$$$$$$$$___$$$$$$$___$$$$$$$___ _$$$$$$$$`
________________`$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__ $$$$$$$$`
_________________`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$$$
____u$$$$$$u______`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$$`
__$$$$$$$$$$Z$_____`$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$
_$$$$$$$$$$$Z$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$$`
_$$$$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$ $$$$`
___`$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$_$$$$$$$_$ $$$$`
________`$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$__$$_$$$$$$_$$ $$`
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,““,$$$$,_““,$$$ $$$$`
___________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$ `
_____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$`
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$

_______________%%
_______________%%
______________%%%
_____________%%%%%
____________%%%%%%
_____________%%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%__%%
_____________%%%__%__%
_____________%%%___%__%
_____________%%%___%___%
_____________%%%___%___%
_______%%____%%%__%____%
______%__%__%%%%%%____%%
______%___%%_____%____%%
_______%____%%%%%____%%
________%___________%%
_________%_________%%
_________%%_ ــــــــــــ_%%
________%%_________%%%
_______%%_ـــــــــــــ____%%%
______%%______________%%
_____%%________________%%
_____%%_________________%%
_____%%%________________%%
______%%_______________%%%
_______%%%____________%%%
_________%%%%________%%%
___________%%%%%%%%%

. . . . . . . . . .*. . . . . . . ** *
. . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
. . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
. . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . **
. . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
. . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . ***
*******. . . . . . . . .**
.*******. . . . . . . . *
. ******. . . . . . . . * *
. .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . .*. . . . . *
. . . . .****.*. . . .*
. . . *******. .*. .*
. . .*******. . . *.
. . .*****. . . . *
. . .**. . . . . .*
. . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . **
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *

´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶
´´´´´¶¶´´””””””””´¶¶´´´´´´´´´ ¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´¶¶
´´¶ ´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´ ´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´. ¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´ ´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶ ¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´ ´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´ ´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´ ´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´ ¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶ ¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´ ´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´´´¶
´´´¶¶´´””””´´´´¶´´´¶´´´´””””´ ´´´¶

*.¸.*´
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
_____****__________****
___***____***____***__ ***
__***________****_______***
_***__________**_________***
_***_____________________***
_***_____________________***
__***___________________***
___***_________________***
____***______________ ***
______***___________***
________***_______***
__________***___***
____________*****
_____________***

°°°°°°°°°°°°|/
°°°°°°°°°°°°|_/
°°°°°°°°°°°°|__/
°°°°°°°°°°°°|___/
°°°°°°°°°°°°|____/°
°°°°°°°°°°°°|_____/°
°°°°°°°°°°°°|______/°
°°°°°°______|_______________
~~~~/____________________~~~~
,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸…..

…….. (””(`-“’´´-´)””)
……….)…..–…….–….(
…………..(۶…_…۶)…/
………/……..(..۰٫٫)….;.
……..__.`.-._..’=’…_.-.`.__
……….’###.,.–.,.###.’…/
……/__))####’#’###(((_
……#############
……..############
…….…#########…/
…__/…../..######….
(.(.(____)….`.#.´..(____).).)

………………(`-……………..,.-’)..
…………………\…………/. //..
………………….\………./. //..
……………………\……../. //..
………………….. “`´´´-//….
…………………(___).(___)-…..
………………….(۰)……(۰)“-._..
……………………|~……~ ,.`-…_..
……………………|………..|…`-…._..
……………………|………./……….`-._………__…—””’-…_…_..
……………………|………|..………… .`-._ .. _.–’ ……………._..`…
……………………)………|…………..  ……“……………………`…
…………………./………..|….……………………………  …………|.`…
…………………/_….__)…………………………………..  ………|…`..
………………./………….…….|……………………….  …………../…….).).
………………|……………|……|……..  …………………………../……(.(.(.(..
………………|……………|……|……..  …………………………/………).).).).
………………|..()…()…|……………..  ..|……………|…_.-’………..(.(.(..
………………`……………’……..`._….  ….|_____..|..|-’|..|..
………………..`——–’…………..|..|.|..|…………|..|..|..|..
………………………………………….|  ..|.|..|………….|..|..|..|..
………………………………………….|  ..|.|..|………….|..|..|..|..
………………………………._____ |..|.|..|____…|..|..|..|..
………………………………/………“ |.`……../………..`..|.

=============###======##=======###======
=======#======##======##======###=======
======###=====#############==###========
========##=####===========#####====###==
========###===================######====
==###==##=======================###=====
===####===========================##=##=
====##====================###======###==
====#===================#######=====#===
===##===================########====##==
===#=====####===========#######======#==
===#======###==============##========#==
===##===========================#===##==
===##==========================#====##==
====##=======================##====##===
=====##==####============####=====##====
======##====##############=======##=====
=======###=====================###======
===========###===============###=========
============#################===========
=================#===============

___________۰۰_____________________۷_______________
________۰۰۰۰_____________________۷۷۷______________
______۰۰۰۰_______________________۷۷۷۷۷____________
____۰۰۰۰۰_____________________۷۷۷۷۷۷۷_____________
___۰۰۰۰۰______________________۷۷۷۷۷۷۷۷۷___________
__۰۰۰۰۰۰____________۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷_
_۰۰۰۰۰۰۰______________۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷___
_۰۰۰۰۰۰۰_________________۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷_______
_۰۰۰۰__۰۰_________________۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷_______
_۰۰۰۰__۰۰۰۰۰۰۰۰__________۷۷۷۷۷۷۷۷۷_۷۷۷۷۷۷۷۷۷______
_۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___________۷۷۷۷۷۷۷_______۷۷۷۷۷۷۷_____
__۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰___________۷۷۷۷۷_____________۷۷۷۷۷____
___۰۰۰۰_۰۰۰۰۰۰________۷۷۷___________________۷۷۷___
____۰۰۰۰۰_______۰____________۰۰۰۰_________________
______۰۰۰۰۰۰__۰۰۰۰۰______۰۰۰۰۰۰___________________
________۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰_____________________
___________۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : سرگرمی بازدید 341 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php