کد خبر : 1984 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۸:۵۸

ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان

ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان ردیف توضیحات اجرا حجم (KB) زمان 1 منصور ارضی (بخش اول) 1,707 0:09:41 2 منصور ارضی (بخش دوم) 1,315 0:07:27 دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه ردیف توضیحات اجرا حجم (KB) …

ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 منصور ارضی (بخش اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,707 0:09:41
2 منصور ارضی (بخش دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,315 0:07:27

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 دعای مشلول ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,263 0:20:27

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 یا علی و یا عظیم … ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 750 0:02:32
2 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 794 0:02:41
3 اللهم هذا شهر رمضان ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 3,946 0:29:52
4 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 293 0:02:11

ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 یا علی و یا عظیم … ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 750 0:02:32
2 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 794 0:02:41

دعای سحر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 عباس صالحی (قسمت اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 5,376 0:30:34
2 عباس صالحی (قسمت دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 5,440 0:30:55
3 استاد فرهمند ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 2,706 0:11:32
4 دعای سحر ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 561 0:09:00

دعای جوشن کبیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 مرشد – قسمت اول ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 8,281 0:46:48
2 مرشد – قسمت دوم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 8,576 0:48:46
3 دعای جوشن کبیر (بخش اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,240 0:20:05
4 دعای جوشن کبیر (بخش دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,242 0:20:07
5 شیخ باقر مقدسی (بخش اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,876 0:30:25
6 شیخ باقر مقدسی (بخش دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,626 0:26:21

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج محمد رضا طاهری ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 6,391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 7,480 0:21:16

دعای مجیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج سعید حدادیان ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 6,542 0:37:11
2 حاج مهدی منصوری ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 6,260 0:21:11
3 حاج منصور ارضی ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 2,564 0:41:37
4 حاج منصور ارضی (بخش اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 3,601 0:20:27
5 حاج منصور ارضی (بخش دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 3,801 0:21:36

دعای جوشن صغیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 شیخ باقر مقدسی ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,242 0:20:06

دعای افتتاح
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج سعید حدادیان ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 4,974 0:28:16
2 حاج منصور ارضی ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 10,793 1:01:23
3 حاج محمد رضا طاهری ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 8,674 0:49:19
4 حاج مهدی سماواتی ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 7,634 0:25:53
5 دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,720 0:09:45
6 دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 2,719 0:18:38
7 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 3,204 0:18:12
8 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 3,311 0:18:48
9 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 3,703 0:21:02
10 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 3,823 0:21:43
11 دعای افتتاح ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 2,034 0:32:58
12 شیخ باقر مقدسی ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 920 0:14:52

دعای ابو حمزه ثمالی
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 رفیعی – قسمت اول ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 6,465 0:36:45
2 رفیعی – قسمت دوم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 6,215 0:35:21
3 حاج مهدی منصوری – قسمت اول ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 5,183 0:29:11
4 حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 5,633 0:32:01
5 حاج منصور ارضی – قسمت اول ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 7,167 0:40:28
6 حاج منصور ارضی – قسمت دوم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 7,769 0:44:10
7 حاج منصور ارضی – قسمت سوم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 8,435 0:47:58
8 حاج منصور ارضی – قسمت چهارم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 8,769 0:49:52
9 حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 10,602 0:36:10
10 حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 9,398 0:32:03
11 حاج مهدی سماواتی – قسمت سوم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 9,942 0:33:55
12 حاج مهدی سماواتی – قسمت چهارم ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 10,515 0:35:42
13 دعای ابو حمزه ثمالی (بخش اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,242 0:20:07
14 دعای ابو حمزه ثمالی (بخش دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,244 0:20:09
15 دعای ابو حمزه ثمالی (بخش سوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,971 0:31:59

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 2,035 0:11:34
2 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,634 0:09:17
3 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,076 0:06:06
4 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,075 0:06:06
5 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,280 0:20:44
6 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 1,081 0:17:29

دعای عهد
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 فرهمند ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 627 0:10:05
2 دعای عهد ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 542 0:08:42
3 سید ولید المزیدی ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 588 0:09:27

ربَّنا لاتُزغ قُلوبَنا
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 ربَّنا لاتُزغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَیتَنا … ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان 251 0:03:58

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون ادعیه وارد شده در ماه مبارک رمضان کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید,

به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : مدیا بازدید 658 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php