فونت جو
فال انبیا

فال انبیا الهی:

چشمان خود را بسته و با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کنید آنگاه برای گرفتن فال را کلیک کنید.

فال انبیا

فال انبیا شامل فال های زیر است :
 • فال حضرت داوود
 • فال حضرت ابراهیم
 • فال حضرت شعیب
 • فال حضرت یوسف
 • فال حضرت اسحاق
 • فال حضرت یونس
 • فال حضرت محمد
 • فال حضرت زکریا
 • فال حضرت صالح
 • فال حضرت الیاس
 • فال حضرت هارون
 • فال حضرت سلیمان
 • فال حضرت نوح
بازدید پست : 12,692 بار