نتايج جستجو مطالب برچسب : همسربدبین

 مردان بدبین......

بعضی مردها به بیمارى بدگمانى و سوءظن‏ مبتلا هستند. بى‏جهت نسبت‏به همسرانشان بدبین هستند و درباره آنان‏ احتمال خیانت می دهند.

هر مردی که بدین بیمارى خانمان سوز مبتلا شد زندگى را به خودش و خانواده‏اش تلخ می کند. ایراد و بهانه‏ جویى می کند.نسبت‏ به اعمال وحرکات همسرش به نظر بدبینى نگاه می کند و مانند سایه او را تعقیب ‏می نماید.چون سوءظن دارد ، از در و دیوار شاهد و قرینه پیدا می کند.

‏خانواده‏ای که به مرض بدگمانى مبتلا شوند ، آسایش وخوشى ندارند.آب خوش از گلوى هیچ کدامشان پایین نمى‏ رود. مرد همانند یک پلیس مخفى دائما از اعمال و حرکات همسرش مراقبت می نماید. زن‏ بیچاره هم ناچار است همانند یک متهم بیگناه همواره در شکنجه و عذاب‏ روحى و در حال محدودیت و تحت نظر زندگى کند.بنیاد چنین خانواده‏ا همواره در معرض خطر قرار دارد .

مرد باید تعصبهاى غلط و توهمات بیجا را از خویش دور گرداند و بر طبق موازین عقل و وجدان رفتار کند. نسبت‏ خیانت به کسى دادن‏ موضوع بسیار دشوار و پر مسؤولیتى است.تا موضوع خیانت‏ با دلیل وشاهد قطعى به اثبات نرسد نمى‏ توان کسى را متهم کرد.

خداوند متعال درقرآن میفرماید:

اى کسانی که ایمان آورده‏اید از بسیارى از گمانهاى بداجتناب کنید زیرا بعضی گمانها گناه است  .

‏خانواده‏ای که به مرض بدگمانى مبتلا شوند ، آسایش وخوشى ندارند.آب خوش از گلوى هیچ کدامشان پایین نمى‏ رود.مرد همانند یک پلیس مخفى دائما از اعمال و حرکات همسرش مراقبت می نماید.زن‏ بیچاره هم ناچار است همانند یک متهم بی گناه همواره در شکنجه و عذاب‏ روحى و در حال محدودیت و تحت نظر زندگى کند . بنیاد چنین خانواده‏اى‏ همواره در معرض خطر قرار دارد .

آقای محترم !

همسر شما اگر از مردى تعریف کرد دلیل آن نمى‏ شود که به او دلبسته است.

اگر کمتر از سابق اظهار محبت می کند دلیل آن نیست که نسبت ‏به ‏دیگرى دلبسته است.شاید از شوهرش دلخورى داشته باشد.
شاید غم وغصه‏اى به دل داشته باشد ، شاید بیمار باشد.شاید در اثر بى ‏توجهى و عدم ‏اظهار محبت ‏شوهرش، نسبت ‏به زندگى دلسرد شده باشد.

آقاى محترم!

دست از سوءظن ‏بردار.مانند یک قاضى با انصاف در محکمه داورى بنشین و ادله و شواهد احیانا خیانت همسرت را با دقت و انصاف بررسى کن و مقدار دلالت آنها رابسنج و ببین آیا قطعى هستند یا ظنى یا احتمالى؟

من نمی گویم بى ‏غیرت باش بلکه می گویم:

به هر دلیلى به‏ مقدار دلالتش ترتیب اثر بده نه زیادتر.چرا براى بعضى توهمات بیجا و شواهد پوچ زندگى را به خودت و خانواده‏ات تنگ می کنى؟ اگر کسى باهمین قبیل شواهد خیالى خودت را متهم سازد چه حالى پیدا می کنى؟ چراانصاف و وجدان ندارى؟

مواظب‏ باش در غیر موضع غیرت، غیرت به خرج ندهى.زیرا این عمل افراد صحیح ‏را به سوى فساد و افراد پاکدامن را به جانب گناه متمایل خواهد ساخت .

چرا آبروى خودت و همسرت را میریزى؟

حضرت على علیه السلام به فرزندش امام حسن فرمود: مواظب ‏باش در غیر موضع غیرت، غیرت به خرج ندهى. زیرا این عمل افراد صحیح‏ را به سوى فساد و افراد پاکدامن را به جانب گناه متمایل خواهد ساخت .

اگر نسبت‏ بههمسرت بدبین هستى مطلب را با هر کس در میان‏ نگذار زیرا ممکن است در اثر دشمنى یا نادانى یا تظاهر به خیرخواهى،بدون دقت و بررسى،عقیده ی تو را تایید نمایند بلکه شواهد بى ‏اساس دیگرى‏ را بدان بیفزایند و سوءظنت را به مرحله یقین برسانند و بدین وسیله دنیا وآخرتت را تباه سازند.

اگر خواستى از راهنماییهاى دیگران استفاده کنى با دوستان عاقل و با تجربه و خیرخواه و عاقبت‏ اندیش مشورت کن.بهتر ازهمه این که نسبت‏ به هر یک از اعمال و رفتار همسرت بدبین هستى مطلب را با صراحت با خودش در میان بگذار و توضیح بخواه.لیکن منظورت‏ این نباشد که مطلب را به اثبات برسانى.

ادامه مطلب / دانلود
css.php