نتايج جستجو مطالب برچسب : خاصیت کباب‏

یونس بن بکر نقل می کند که حضرت رضا (ع) فرمود: چرا رنگت زرد شده؟ گفتم کسالت و ضعف عارضم گشته است.

خاصیت کباب‏ از زبان معصوم (ع)فرمود: گوشت بخور.

خوردم، پس از یک هفته حضرت مرا به همان حال دیدار کرد و فرمود: مگر نگفتم گوشت بخور

عرضه داشتم در آن روز که شما به من امر فرمودید جز گوشت چیزى نخوردم.

فرمود: گوشت را چگونه درست کردى؟

گفتم: بصورت پخته.

فرمود: کباب کن و بخور؛ بعد از یک هفته حضرت بدنبال من فرستاد که خون در صورتم دویده بود، فرمود خوب شدى.

منبع:مکارم الأخلاق / ترجمه میرباقرى، ج‏1، ص: 310

ادامه مطلب / دانلود
css.php