نتايج جستجو مطالب برچسب : مثل کار نیکو کردن از پرکردن است

معنی ضرب المثل کار نیکو کردن از پرکردن است

معنی ضرب المثل کار نیکو کردن از پرکردن است

روزی بهرام گور در شکارگاه مشغول شکار بود. در این حال گورخر بزرگی از دور پیدا شد. بهرام تیری در کمان گذاشت و به یکی از کنیزان خود گفت: «این گورخر را آن طور که تو بخواهی شکار خواهم کرد.» کنیز گفت: «می خواهم که پای گور[خر] را با تیر به گوش او بدوزی.» بهرام منتظر ماند و همین که حیوان سم پای راستش را برای خاراندن به گوش خود نزدیک کرد نشانه گرفت و

ادامه مطلب / دانلود
css.php