نتايج جستجو مطالب برچسب : قلم مو

نکات مقدماتی و مواد لازم برای شروع آموزش نقاشی روی پارچه و لباس را ببینید. پارچه را می شود با رنگ های مخصوص پارچه و یا رنگ های آکریلیک نقاشی کرد. رنگ های مخصوص پارچه نیاز به مکمل ندارند و آماده استفاده هستند.

چگونه روی پارچه نقاشی بکشیم + تصویر
اما به دلیل کمی گرونتر بودنشان برای شروع کار بهتر است از رنگ های آکریلیک استفاده کنید. برای استفاده از رنگ های آکریلیک باید به اندازه  یک سوم  رنگ چسب بیندر اضافه کنید. و اگر رنگتان سنگین و غلیظ است قلم مویتان را کمی خیس کنید. (هرگز به رنگتان آب اضافه نکنید)

  چگونه روی پارچه نقاشی بکشیم + تصویر

نحوه ثابت کردن کار

قبل از شروع به کار یک مقوای ضخیم یا یک دسته کاغذ زیر کارتان بگذارید و مثل شکل بالا با کش و گیره لبه های کار را محکم و ثابت کنید. بعد از اتمام هر کار ۲۴ تا ۴۸ ساعت باید بماند تا کاملا” خشک شود .

  چگونه روی پارچه نقاشی بکشیم + تصویر

آموزش و نحوه اتو زدن برای نقاشی رو پارچه و لباس

مرحله بعد اتو کردن هست که باعث می شود رنگ روی پارچه ثابت و ماندگار شود. (اتو باید بدون بخار و با استفاده از یک لایه محافظ نخی یا کاغذ باشد)برای شروع کار قلم موهائی تقریبا” با سایزهای زیر تهیه کنید :

  چگونه روی پارچه نقاشی بکشیم + تصویر

سایز و قلم موهای مورد نیاز برای نقاشی رو پارچه و لباس

چگونه روی پارچه نقاشی بکشیم + تصویر

ابرهای دسته دار ( تامپون ) مناسب برای نقاشی روی پارچه

اسفنج هم برای بعضی از کارها مورد نیاز هست. که اگر دسته دار باشد کار با آن راحت تر،تمیزتر و دقیق تر است.(بیندر-چسبdm5-اورینت )
بیندر برای تثبیت رنگ روی پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و باید با رنگ مخلوط شود.چسب dm5 چسبی است که بعد از خشک شدن بی رنگ می شود و برای برجسته کردن کار استفاده می شود.
اورینت خمیری است که برای برجسته کردن کار استفاده می شود و جایگزین آن مواد پفکی است

ادامه مطلب / دانلود

 نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟

1-اولین کاری که نیاز دارید انجام دهید این است که یک بازه 24 ساعته که نیاز ندارید از قلم موهای آرایشی خود استفاده کنید را مشخص نمایید.خوب است این مدت را از زمانی که در منزل ،ساحل یا استخر یا زمستان،زمانی که دور آتش به سر میبرید انتخاب کنید.پس روزی که به استفاده از قلم مو های آرایشی تان نیاز دارید مناسب نخواهد بود.

 

 

 

2-ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ھﻤﻪ ی ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺗﺎن، ﯾﮏ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺑﭽﻪ، ﯾﮏﮐﺎﺳﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ و ٢ ﻋﺪد ﺣﻮﻟﻪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏﺳﯿﻨﮏ دﺳﺖ ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.

 

 

 

3 – ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻟﺮم ﺷﻮد، ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از داﻏﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

4 – ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺑﭽﻪﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از آن را در ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، ﺑﻪاﻧﺪازه ی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ، اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺷﻮد، ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 
5 – ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ آرایشی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮھﺎی آﻧﺮا زﯾﺮ آب وﻟﺮم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻮھﺎیﻗﻠﻢ ﻣﻮهای آرایشی را ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 
6 – اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را در ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ی درون ﮐﺎﺳﻪ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ از آن را ﺑﺮدارﯾﺪ، آب ﻗﻠﻢﻣﻮ آرایشی را ﺑﭽﮑﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و ﻣﺎﺳﺎژ دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮھﺎ ﺑﻪآن آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 

 
7 – ﻗﻠﻢ ﻣﻮی آرایشی را زﯾﺮ آب وﻟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮ اداﻣﻪ دھﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ را آب ﮐﺸﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

 
8 – ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮی آرایشی را ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺣﻮﻟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ آب و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه یاﺿﺎﻓﯽ روی آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﺳﭙﺲ آن را روی ﺣﻮﻟﻪ ی دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ٢۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه دھﯿﺪﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

 

 
9 – اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺗﺎن ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ھﺮ ٢ ﺗﺎ ۴ ھﻔﺘﻪ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ھﺮ روز ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن ﻻﯾﻪ ﺿﺨﯿﻤﯽ آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ٢ ھﻔﺘﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. در واﻗﻊ اﮔﺮزﯾﺎد از ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪارﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ادامه مطلب / دانلود
css.php