نتايج جستجو مطالب برچسب : بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

همواره تقوی را به کودکان خود توصیه کنید تنها تقوی عامل خوشبختی است نه پول. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

ای انسان! خود به یاری خود برخیز! بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم که نگذاشت با خودکشی به زندگی ام خاتمه دهم. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا کارهای بزرگ انجام بدهم. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

موسیقی مانند کشوری است که روح من در آن حرکت می کند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد کمی از افراد می فهمند که در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید.بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

موسیقی از فکر تراوش می کند و در قلب می نشیند. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم کند. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

من جز خوبی نشان دیگری که نمودار برتری باشد، نمی شناسم. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

تکامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچ کدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش؛ زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد. بتهوون

جملات آموزنده و ناب از بتهوون

زیانی که از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنکه پنهان کردن مطلبی، ضرری به حقی برساند. بتهوون

ادامه مطلب / دانلود
css.php