تعبیر خواب چادر

چ نظری نیست »
چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به  …

چادر

پ نظری نیست »
چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به  … ادامه مطلب »
۱۳۹۲ تعبیر خواب. wordpress themes .
 
به تعبیر خواب امتیاز دهید: