تعبیر خواب دستبند

د نظری نیست »
دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد. نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و …
۱۳۹۲ تعبیر خواب. wordpress themes .
 
به تعبیر خواب امتیاز دهید: