باران

ب نظری نیست »
باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است…
۱۳۹۲ تعبیر خواب. wordpress themes .
 
به تعبیر خواب امتیاز دهید: