حامله

ح نظری نیست »
دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که…
۱۳۹۲ تعبیر خواب. wordpress themes .
 
به تعبیر خواب امتیاز دهید: