تعبیر خواب میوه

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که ادامه خواندن تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب موم

موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد. ادامه خواندن تعبیر خواب موم

تعبیر خواب موش

همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد ادامه خواندن تعبیر خواب موش

تعبیر خواب مورچه

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد. ادامه خواندن تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مگس

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید. ادامه خواندن تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مسواک

مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به خاطر می آورد. ادامه خواندن تعبیر خواب مسواک

تعبیر خواب مس

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری ادامه خواندن تعبیر خواب مس

تعبیر خواب مژگان

مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب ادامه خواندن تعبیر خواب مژگان

تعبیر خواب مروارید

مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است ادامه خواندن تعبیر خواب مروارید

تعبیر خواب مرغابی

مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک ادامه خواندن تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب مرده

مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای ر ادامه خواندن تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرجان

اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب ادامه خواندن تعبیر خواب مرجان

تعبیر خواب مجسمه

به حرف ـ ت ـ کلمه( تندیس) مراجعه کنید. ادامه خواندن تعبیر خواب مجسمه

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است ادامه خواندن تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب مار

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و ادامه خواندن تعبیر خواب مار