تعبیر خواب میوه

م نظری نیست »

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که ادامه مطلب »

تعبیر خواب موم

م نظری نیست »

موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد. ادامه مطلب »

تعبیر خواب موش

م نظری نیست »

همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد ادامه مطلب »

تعبیر خواب مورچه

م نظری نیست »

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد. ادامه مطلب »

تعبیر خواب مگس

م نظری نیست »

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید. ادامه مطلب »

تعبیر خواب مسواک

م نظری نیست »

مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به خاطر می آورد. ادامه مطلب »

تعبیر خواب مس

م نظری نیست »

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری ادامه مطلب »

تعبیر خواب مژگان

م نظری نیست »

مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب ادامه مطلب »

تعبیر خواب مروارید

م نظری نیست »

مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است ادامه مطلب »

تعبیر خواب مرغابی

م نظری نیست »

مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک ادامه مطلب »

تعبیر خواب مرده

م نظری نیست »

مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای ر ادامه مطلب »

تعبیر خواب مرجان

م نظری نیست »

اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب ادامه مطلب »

تعبیر خواب مجسمه

م نظری نیست »

به حرف ـ ت ـ کلمه( تندیس) مراجعه کنید. ادامه مطلب »

تعبیر خواب ماهی

م نظری نیست »

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است ادامه مطلب »

تعبیر خواب مار

م نظری نیست »

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و ادامه مطلب »

۱۳۹۲ تعبیر خواب. wordpress themes .
 
به تعبیر خواب امتیاز دهید: