تعبیر خواب یوز

یوز، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست ادامه خواندن تعبیر خواب یوز

تعبیر خواب ینگه

اگر در خواب ببیند که ینگه عروس و داماد شده اید، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. ادامه خواندن تعبیر خواب ینگه

تعبیر خواب یشم

یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، ادامه خواندن تعبیر خواب یشم

تعبیر خواب یخ

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در ادامه خواندن تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یاقوت

دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی ادامه خواندن تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب یاسمین

ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو که ادامه خواندن تعبیر خواب یاسمین

تعبیر خواب میوه

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که ادامه خواندن تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب موم

موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد. ادامه خواندن تعبیر خواب موم

تعبیر خواب موش

همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد ادامه خواندن تعبیر خواب موش

تعبیر خواب مورچه

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد. ادامه خواندن تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مگس

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید. ادامه خواندن تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مسواک

مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به خاطر می آورد. ادامه خواندن تعبیر خواب مسواک

تعبیر خواب مس

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری ادامه خواندن تعبیر خواب مس

تعبیر خواب مژگان

مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب ادامه خواندن تعبیر خواب مژگان

تعبیر خواب مروارید

مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است ادامه خواندن تعبیر خواب مروارید